ANUNȚ CONCURS MUNCITORI CALIFICAȚI

Primăria comunei Sadu, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, în cadrul compartimentului Serviciul de administrare a domeniului public și privat al comunei SADU:

– 1 post muncitor calificat ( tractorist)

– 1 post muncitor calificat (salubrizor)

în data de 27 iunie 2017 (proba practică) ora 10 ºº şi 29 iunie 2017 (proba interviu ) ora 10ºº.

Data și locul desfăşurării concursului: 27 iunie 2017 proba practica la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu

Condiţiile de ocupare a postului:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Studii generale / calificare profesională;

– Minim 3 ani vechime în exercitarea profesiei;

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care trebuie  conțină următoarele documente:

   • Cerere de înscriere
   • Copia actului de identitate
   • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, conform cu originalul;
   • Copia carnetului de muncă (conform cu originalul) sau, după caz, o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
   • Cazier judiciar
   • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
   • Curriculum vitae

Dosarele de concurs se depun până la data de 20 iunie 2017, ora 16:00.

Relaţii suplimentare și bibliografia concursului pe site-ul www.sadu.ro și la telefon 0269568119”

 

PRIMAR,

Ivan Valentin-Dumitru-Ioan

 

 

 

Related posts

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial